Customs clearance

Customs clearance

Shine International Shipping & Logistics Co.,Ltd. เป็นตัวแทนออกของที่ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร ที่มีความเชี่ยวชาญในการผ่านพิธีการศุลกากร ทั้งนำเข้าและส่งออกสินค้า พร้อมให้บริการดังนี้

  • พิธีการนำเข้า
  • พิธีการส่งออก
  • พิธีการสำหรับของที่นำเข้ามา หรือ ส่งออกไป ชั่วคราว
  • พิธีการถ่ายลำ
  • ขอใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี
  • ขอคืนอากรสำหรับสินค้านำเข้าตาม ม.19 ทวิ
  • ขอชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก

มั่นใจได้ด้วยทีมผู้ชำนาญการที่คอยตรวจสอบทุกขั้นตอน ในการผ่านพิธีการ ให้ถูกต้องตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รวดเร็วกว่าด้วยระบบการผ่านพิธีการแบบ EDI และ e-customs paperless ที่ทันสมัย ทำให้การนำเข้า สามารถชำระค่าภาษี (ถ้ามี) และตรวจปล่อยสินค้าจากอารักขาของศุลกากรได้รวดเร็วมากขึ้น โดยกรมศุลกากรจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของพิธีการ และเอกสารภายหลังจากที่ได้ตรวจปล่อยสินค้าออกจากอารักขาไปแล้ว

การส่งออกสะดวกกว่าด้วยระบบ E-container ที่สามารถส่งข้อมูลสินค้า และหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ ผ่านทางเครือข่าย Internet ให้กรมศุลกากรทราบก่อนนำตู้สินค้าผ่านเข้าเขตท่าเรือที่ส่งออก ซึ่งช่วยประหยัดเวลา และลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก